They offer different flash websites that has animation and sound.
Conducere
Cuprins

Comisia de evaluare a persoanele cu handicap adulte
Detalii aici...

Acte necesare pentru incadrarea in grad de handicap pt. adulti
Detalii aici...

Acte necesare pentru incadrarea in grad de handicap pt. copii
Detalii aici...

Drepturile persoanelor cu handicap
Detalii aici...

Comisia pentru protectia copilului
Detalii aici...

Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului
Detalii aici...

Asistent maternal profesionist
Detalii aici...

Adoptii
Detalii aici...

Prezentarea serviciilor de asistenta sociala
Detalii aici...

Legislatie in domeniu
Detalii aici...

Licitatii
Detalii aici...

Anunturi
Detalii aici...

Legea 544
Detalii aici...

Date statistice
Detalii aici...

Link-uri
Detalii aici...

Internet mai sigur

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba

1. PREZENTARE

a. Prezentare DGASPC Alba

b. Atributii in domeniul protectiei copilului

c. Atributii in domeniul protectiei persoanelor adulte

d. Alte atributii

a. Prezentarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba este o institutie publica de interes judetean, cu personalitate juridica, sub autoritatea Consiliului Judetean Alba .

Directia De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Alba s-a infiintat la 01.02.2005 , prin Hotararea Consiliului Judetean Alba nr.198/18.11.2004 , in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.1434/2004 privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba , prin reorganizarea Directiei Generale pentru Protectia Copilului Alba si a Directiei Judetene de Asistenta Sociala Alba.

Finantarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba este asigurata din bugetul Consiliului Judetean Alba, iar din punct de vedere metodologic coordonarea este asigurata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Handicap si Agentia Nationala a Functionarilor Publici.

Serviciile oferite de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba vizeaza urmatoarelor categorii de populatie:

- copii in dificultate;

- familii in dificultate;

- persoane singure;

- persoane cu handicap;

- persoane varstnice;

- alte persoane aflate in nevoie.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba indeplineste urmatoarele functii:

- de strategie prin care se asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala, planul de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de actiune antisaracie, pe care le supune spre aprobarea Consiliului Judetean;

- de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie a copilului la nivelul judetului;

- de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie;

- de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentantii societatii civile care desfasoara activitati in domeniu;

- de executie prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si colective la nivelul judetului;

- de reprezentare a Consiliului Judetean pe plan intern si extern in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului.

b. Atributii in domeniul protectiei copilului

1 faciliteaza accesul la servicii sociale pentru persoanele definite de lege ca potentiali beneficiari, fara discriminare de sex, varsta, religie, apartenenta etnica sau nationalitate si stabileste criterii obiective de eligibilitate si admitere, in functie de tipurile de servicii sociale furnizate si de resursele disponibile si dispune de proceduri si regulamente interne ce respecta si sprijina drepturile beneficiarilor in ceea ce priveste egalitatea de sanse si tratament, precum si participarea egala a acestora in procesul de furnizare a serviciilor sociale;

2 - participa la evaluarea copilului si familiei acestuia si propune stabilirea unei masuri de protectie speciala;

3 - realizeaza, dupa caz, atat evaluarea initiala si/sau detaliata a nevoilor copiilor si familiei acestora, cat si evaluarea complexa a cazului instruind personalul cu privire la procedurile aplicate in evaluare si, totodata, facandu-le cunoscute beneficiarilor, familiilor acestora sau reprezentantilor legali ;

4 - elaboreaza si implementeaza planul individualizat de protectie/planul de servicii pe baza rezultatelor evaluarii detaliate;

5 - implica copiii si familiile acestora in procesul de elaborare si implementare a planului individualizat de protectie/planului de servicii, asigurandu-se ca beneficiarii au responsabilitati si indatoriri pe care le cunosc si pe care trebuie sa le respecte, incheind in acest sens contracte de acordare a serviciilor sociale;

6 - monitorizeaza trimestrial activitatile de aplicare a hotararilor de instituire a masurilor de protectie speciala a copilului;

7 - identifica si evalueaza familiile sau persoanele care pot lua in plasament copilul;

8 - evalueaza garantiile morale si conditiile materiale pe care trebuie sa le indeplineasca familiile sau persoanele care pot deveni tutori si care pot primi un copil in ingrijire;

9 - sustine in fata Comisiei pentru Protectia Copilului / instantei judecatoresti competente propunerea privind stabilirea unei masuri de protectie speciala;

10 - monitorizeaza familiile si persoanele care au primit in plasament copii, pe toata durata acestei masuri;

11 - identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti, in conditiile legii; incheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua de asistenti maternali profesionisti atestati; evalueaza si monitorizeaza activitatea acestora;

12 - acorda asistenta si sprijin parintilor copilului separat de familie, in vederea reintegrarii in mediul sau familial;

13 - reevalueaza, cel putin o data la 3 luni si ori de cate ori este cazul, imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala si propune, dupa caz, mentinerea, modificarea sau incetarea acestora;

14 - indeplineste demersurile vizand deschiderea procedurii adoptiei interne pentru copiii aflati in evidenta sa;

15 - identifica familiile sau persoanele cu domiciliul in Romania care doresc sa adopte copii; evalueaza conditiile materiale si garantiile morale pe care acestea le prezinta si elibereaza atestatul de familie sau de persoana apta sa adopte copii;

16 - sustine in fata instantei competente cererea de deschidere a procedurii adoptiei interne ;

17 - sustine in fata instantei competente cererea de incredintare in vederea adoptiei copilului de catre familia identificata ca potential adoptatoare ;

18 - sustine in fata instantei competente cererea de incuviintare a adoptiei copilului de catre familia careia i-a fost incredintat in vederea adoptiei;

19 - monitorizeaza evolutia copiilor adoptati, precum si a relatiilor dintre acestia si parintii lor adoptivi; sprijina parintii adoptivi ai copilului in indeplinirea obligatiei de a-l informa pe acesta ca este adoptat, de indata ce varsta si gradul de maturitate ale copilului o permit;

20 - indeplineste orice alte atributii prevazute de lege;

c. Atributii in domeniul protectiei persoanelor adulte

1 - faciliteaza accesul la servicii sociale pentru persoanele definite de lege ca potentiali beneficiari, fara discriminare de sex, varsta, religie, apartenenta etnica sau nationalitate si stabileste criterii obiective de eligibilitate si admitere, in functie de tipurile de servicii sociale furnizate si de resursele disponibile, iar in cadrul procesului de furnizare a serviciilor sociale, asigura beneficiarilor respectarea demnitatii, autodeterminarii, autonomiei in gestionarea propriilor bunuri si a dreptului la intimitate personala ;

2 - participa la evaluarea situatiei socio-economice a persoanei adulte aflate in nevoie, a nevoilor si resurselor acesteia. Asigura furnizarea de informatii si servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltarii capacitatilor individuale si ale celor familiale necesare pentru a depasi cu forte proprii situatiile de dificultate, dupa epuizarea masurilor prevazute in planul individualizat privind masurile de asistenta sociala;

3 - participa la evaluarea situatiei socio-economice a persoanei adulte aflate in nevoie, a nevoilor si resurselor acesteia ;

4 - asigura furnizarea de informatii si servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltarii capacitatilor individuale si ale celor familiale necesare pentru a depasi cu forte proprii situatiile de dificultate, dupa epuizarea masurilor prevazute in planul individualizat privind masurile de asistenta sociala si dispune de proceduri si regulamente interne ce respecta si sprijina drepturile beneficiarilor in ceea ce priveste egalitatea de sanse si tratament, precum si participarea egala a acestora in procesul de furnizare a serviciilor sociale ;

5 realizeaza , dupa caz, atat evaluarea initiala a nevoilor beneficiarilor, cat si evaluarea complexa a cazului, instruind personalul cu privire la procedurile aplicate in evaluare si, totodata, facandu-le cunoscute beneficiarilor, familiilor acestora sau reprezentantilor legali;

6 - elaboreaza si implementeaza planul individual de interventie pe baza rezultatelor evaluarii;

7 - acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;

8 - depune diligente pentru clarificarea situatiei juridice a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv pentru inregistrarea tardiva a nasterii acesteia;

9 - verifica si reevalueaza trimestrial si ori de cate ori este cazul modul de ingrijire a persoanei adulte in nevoie pentru care s-a instituit o masura de asistenta sociala intr-o institutie, in vederea mentinerii, modificarii sau revocarii masurii stabilite;

10 - asigura masurile necesare pentru protectia in regim de urgenta a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv prin organizarea si asigurarea functionarii in structura proprie a unor centre specializate;

11 - depune diligentele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind masurile de asistenta sociala;

12 - implica beneficiarii in procesul de elaborare si implementare a planului individual de interventie, asigurandu-se ca beneficiarii au responsabilitati si indatoriri pe care le cunosc si pe care trebuie sa le respecte, in conformitate cu prevederile legale si contractuale, incheind in acest sens contracte de acordare a serviciilor sociale;

13 - sustine in fata Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap propunerile de incadrare in grad de handicap ;

14 - colaborareaza cu autoritatile administratiei publice locale in domeniul formarii asistentilor personali si perfectionarii activitatii acestora, la cererea acestor autoritati ;

15 - indeplinette orice alte atributii prevazute de lege;

d. Alte atributii

1 coordoneaza si sprijina activitatea autoritatilor administratiei publice locale din judet in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului;

2 - coordoneaza metodologic activitatea de prevenire a separarii copilului de parintii sai, precum si cea de admitere a adultului in institutii sau servicii, desfasurate la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala;

3 acorda asistenta tehnica necesara pentru crearea si formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala si protectia copilului;

4 evalueaza si pregateste persoane, identificate de serviciul public local de asistenta sociala, care pot deveni asistenti personali ai persoanei cu handicap si supravegheaza activitatea acestor asistenti;

5 colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului sau cu agenti economici prin incheierea de conventii de colaborare cu acestia;

6 dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale si a serviciilor de protectia copilului, in functie de nevoile comunitatii locale;

7 colaboreaza pe baza de protocoale sau conventii cu celelalte Directii Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, precum si cu alte institutii publice din unitatea administrativ-teritoriala, in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin;

8 asigura, la cerere, consultanta de specialitate gratuita privind acordarea serviciilor, masurilor si prestatiilor de asistenta sociala si protectia copilului; colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

9 propune consiliului judetean infiintarea, finantarea, respectiv cofinantarea institutiilor publice, precum si a serviciilor pentru protectia copilului;

10 prezinta anual sau la solicitarea consiliului judetean rapoarte de evaluare a activitatilor desfasurate;

11 asigura acordarea si plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;

12 sprijina si dezvolta un sistem de informare si de consultanta accesibil persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si a oricaror persoane aflate in nevoie, precum si a familiilor acestora, in vederea exercitarii tuturor drepturilor prevazute de actele normative in vigoare;

13 actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizata a persoanelor in nevoie, inclusiv ingrijirea la domiciliu;

14 organizeaza activitatea de selectie si angajare a personalului din aparatul propriu si institutiile/serviciile din subordine, de evaluare periodica si de formare continua a acestuia;

15 asigura serviciile administrative si de secretariat ale comisiei pentru protectia copilului, respectiv ale comisiei de expertiza medicala a persoanelor adulte cu handicap;

16 incheie conventii de colaborare cu alte institutii de drept public sau privat in vederea dezvoltarii unor structuri functionale in care sa se desfasoare activitati de productie cu caracter educativ. Aceste structuri pot fi dezvoltate in cadrul Centrelor de plasament/Caselor de tip familial si vor avea ca obiective: formarea deprinderilor de viata, asigurarea incluziunii sociale si crearea posibilitatilor de formare a personalitatii individuale pentru o mai usoara integrare in viata socio-economica la parasirea sistemului de protectie specific copilului.

Aceste structuri vor respecta legislatia din domeniul social, economic si fiscal. Structurile infiintate vor avea organigrama si stat de functii stabilit de comun acord cu partenerii, contractele urmand sa stabileasca modul de organizare, functionare si finantare, devenind operabile dupa aprobarea de catre Consiliul judetean Alba.

17 indeplineste orice alte atributii prevazute in acte normative sau stabilite prin hotarari ale consiliului judetean.

2. PREZENTARE DGASPC ALBA - raportat la luna ianuarie 2014 - detalii aici...

raportat la luna februarie 2014 - detalii aici...

raportat la luna martie 2014 - detalii aici...

raportat la luna aprilie 2014 - detalii aici...

raportat la luna mai 2014 - detalii aici...

raportat la luna iunie 2014 - detalii aici...

raportat la luna iulie 2014 - detalii aici...

raportat la luna august 2014 - detalii aici...

3. RAPORT DE ACTIVITATE 2012- detalii aici...

4. PLAN DE ACTIUNI PENTRU 2013- detalii aici...

Tel Verde
an image

Linii telefonice sunt gratuite si apelabile permanent:


Telefonul copilului:

0.800.82.00.10


Telefonul victimelor violentei in familie:

0.800.41.01.50

Prin intermediul acestor servicii:

-se asigura informarea si consilierea telefonica a solicitantului;

-se evalueaza si se estimeaza nevoile imediate ale apelantului;

-se intervine in functie de gravitatea si riscul situatiei;


TELEFON UNIC EUROPEAN pentru disparitii copii:

116.000

Declaratii de avere
an image

Declaratii de avere si de interes:

Detalii aici...

Vizitatori
an image

discount web hosting


Design downloaded from free website templates.